Afrekeningen

Servicekostenafrekening

Servicekostenafrekeningen kunnen snel en eenvoudig gemaakt worden. Hierin worden de door huurders betaalde voorschotten voor servicekosten, verrekend met de werkelijk gemaakte servicekosten. Hierbij wordt rekening gehouden met seizoensinvloeden en geldende verdeelsleutels. Servicekostenafrekeningen kunnen meteen via het systeem digitaal naar huurders verstuurd worden.

De verplichte jaarafrekening nutsvoorzieningen en overige servicekosten maken

Het HMS-systeem helpt u te voldoen aan uw verplichting als verhuurder, jaarlijks een overzicht te maken van de in het voorafgaande jaar door leveranciers in rekening gebrachte kosten voor nutsvoorzieningen en overige servicekosten. Na invoer van kosten en verbruiken, maakt het HMS-systeem eenvoudig een naar soort uitgesplitst overzicht, met vermelding van de wijze van berekening.

In geval de kosten betrekking hebben op meerdere woonruimtes, houdt het HMS-systeem rekening met toepasselijke verdeelsleutels. Als er in de afrekenperiode voor een woonruimte meerdere huurders geweest zijn, houdt het HMS-systeem voor de verdeling van de kosten over deze huurders, rekening met gewogen graaddagen en seizoensinvloeden.

Op basis van de betaalde voorschotten rekent het systeem vervolgens automatisch uit hoeveel er per huurder verrekend moet worden.

De geïndividualiseerde jaarafrekening kan vervolgens meteen digitaal naar huurders verstuurd worden.

Gebruikerslasten en -heffingen verrekenen met huurders

Na invoering van de opgelegde heffingen- en lasten en de periode waarop deze betrekking hebben, rekent het HMS-systeem automatisch het aandeel per huurder uit. Deze verrekening maakt geen deel uit van de servicekostenafrekening, maar kan meteen meegenomen worden bij de servicekostenafrekening.

Gebruik Housing Management Systems
voor uw woningbeheer
Probeer 14 dagen vrijblijvend